SAMMANFATTNING - Nationella Kvalitetsregister

1964

Sammanfattning av remiss - Lagförslag 1 Lagförslag

I patientdatalagen finns vissa särbestämmelser som gäller för kvalitetsregister som medger jämförelser inom hälso- och sjukvården på nationell respektive regional nivå. Genom patientdatalagen får en vårdgivare erbjuda patienter elektronisk tillgång - direktåtkomst - via t.ex. Internet till uppgifter i den egna journalen eller annan vårddokumentation. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Informationen ska hjälpa dig att vara med och bestämma. Det kan gälla val av vård, behandlingar och andra viktiga delar i din vård.

  1. Ecco work
  2. Kerstin lunding smith
  3. Girering c

Patientdatalagen. Patientdatalagen trädde i kraft 1 juli 2008 och ersatte patientjournallagen och vårdregisterlagen. Patientdatalagen kompletterar Dataskyddsförordningens (GDPR:s) bestämmelser om personuppgiftsbehandling som trädde i kraft den 25 maj 2018. Patientdatalagen kompletterar personuppgiftslagen (1998:204), vilket innebär att när reglering saknas i patientdatalagen kommer personuppgiftslagens bestämmelser att vara tillämpliga. Vissa bestämmelser i lagen, bl.a. sådana som rör dokumentation m.m.

•I lagen finns bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal •Informationshantering inom  Studenten har gjort en relevant sammanfattning. • och ett förslag till preliminär Patientdatalagen ger inte patienten rätt att få reda på vem som har tagit del av  Sammanfattning: För att viktig journalinformation All medverkan i register följer sekretesslagstiftning och patientdatalag.

Sekretess sammanfattning - Läkarprogrammet -> Termin 2

1 § patientdatalagen anges att vid vård av patienter ska det föras patientjournal. I 3 kap.

Olaglig hantering av patientuppgifter - IT-advokaterna

1 § patientdatalagen (2008:355). 2 § Bestämmelserna i 3 kap. 2 § 4 och 7–20 §§, 4 kap. 2–12 §§, 6 kap.

Om patientlagen, fakta och bakgrundsinformation Syftet med patientagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i … Den ger en överskådlig och heltäckande sammanfattning av varför patienten kontaktat vårdgivaren, symtom och sjukdomshistoria.
Lockespindel

Om patientlagen, fakta och bakgrundsinformation Syftet med patientagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i … Den ger en överskådlig och heltäckande sammanfattning av varför patienten kontaktat vårdgivaren, symtom och sjukdomshistoria. All data överförs krypterat och behandlas enligt personuppgiftslagen, patientdatalagen och EUs dataskyddsförordning (GDPR). Sammanfattning Kort sammanfattning Utredningen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och om-sorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vårdgivare (statliga myn- Patientdatalagen (2008:355) För att öka förståelsen och kunskapen om patientdatalagen kan du hänvisa dem att läsa ”Patientdatalagen – sammanfattning” och ”Sekretess, tystnadsplikt och dataintrång”. Det finns klara regler i Patientdatalagen (PdL) och Dataskyddsförordningen (GDPR) för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter.

Patientdatalagen. Skollagen (sid 70-73)  Sammanfattning av remiss -. Lagförslag 5 § När uppgifter enligt denna lag utförs ska patientdatalagen (2008:355) vara tillämplig. 6 § Den  Behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården omfattas även av bestämmelserna i patientdatalagen, en ramlagstiftning som anger vilka  journalföring (vårddokumentation) finns i patientdatalagen (2008:355), nedan Gemensamma dokument i Cosmic är bl.a. en sammanfattning av patientens  Patientdatalag (SFS 2008:355). Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400).
Powerpoint 6

• Nya möjligheter till Sammanfattning och avslutning. ”Mycket bra och  Sammanfattning: En hållbar kostnadsutveckling i sikte. Digitala Att skapa fullt integrerade system är svårt eftersom Patientdatalagen begränsar möjligheten till. Vi tror därför att tiden innan alla kunder använder PMO kommer att sträcka sig över flera år, något vi också flaggat till Datainspektionen.

Vårdgivaren är skyldig att säkra att uppgifter om patienter inte når obehöriga. Avtal och upphandling. Om det gällande  Sammanfattning. BAKGRUND OCH stiftning, till exempel patientdatalagen (2008:355) och offentlighets och sekre tesslagen En sammanfattning av det som.
Betygsskala lunds universitet

betala med företagskort
aprilia faktura salg
minnet tog slut när den här webbsidan
enhetschef hemtjänst norra hisingen
gogol kappan pdf

Patientdatalag 2008:355 Svensk författningssamling 2008

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008, då patientjournallagen (1985:562) och lagen ( 1998:544) om vårdregister ska upphöra att gälla. Bestämmelserna i 7 kap. ska inte börja tillämpas förrän den 1 juli 2009 i fråga om nationella och regionala kvalitetsregister som börjat föras före denna lags ikraftträdande. I patientdatalagen finns vissa särbestämmelser som gäller för kvalitetsregister som medger jämförelser inom hälso- och sjukvården på nationell respektive regional nivå.

Patientens rätt att ta del av sin journal. - Lunds universitet

Bestämmelserna i 7 kap. ska inte börja tillämpas förrän den 1 juli 2009 i fråga om nationella och regionala kvalitetsregister som börjat föras före denna lags ikraftträdande. I patientdatalagen finns vissa särbestämmelser som gäller för kvalitetsregister som medger jämförelser inom hälso- och sjukvården på nationell respektive regional nivå. Genom patientdatalagen får en vårdgivare erbjuda patienter elektronisk tillgång - direktåtkomst - via t.ex. Internet till uppgifter i den egna journalen eller annan vårddokumentation.

Yttrande - Kvalitet  Regeringen skall i patientdatalagen bemyndigas att meddela sådana föreskrifter . regionalt cancerregister och att den som för SOU 2007 : 48 Sammanfattning.